CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ SUBVENCIONS MILLORA ACCESIBILITAT EDIFICIS ÚS RESIDENCIAL ÀREA METROPOLITANA BARCELONA

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE L’ACCESIBILITAT EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

De conformitat amb allo previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha publicat l’extracte de la convocatoria 2017 d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’us residencial. El text complert de la convocatoria es pot consultar en el web www.cmh.cat, i a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Son Beneficiaris les Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i propietaris unics d’edificis d’us residencial de l’area metropolitana de Barcelona.

Resten exclosos els habitatges unifamiliars i aquells que es cedeixin a tercers a canvi d’un preu, per un periode maxim de 31 dies, dues o mes vegades l’any (habitatges d’us turistic, HUT). AUCATEL, com a Entitat Col·laboradora Urbanística habilitada pel Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pot tramitar les seves sol·licituts i assesorar-lis al respecte sense cap compromís. Documentació de referència:

Els hi recordem que també estem autoritzats per l’Ajuntament de Barcelona en la tramitació de qualsevol Informe d’Idoneïtat Tècnica d’Obres (Llicències, Comunicat Diferit i Comunicat Immediat)