Icono_pdf

LLEI 18/2017, DE COMERÇ,

SERVEIS I FIRES

 

L’objecte d’aquesta llei és la regulació administrativa del comerç i dels serveis en el mercat interior amb la finalitat d’ordenar-ne els aspectes bàsics i impulsar aquests sectors econòmics.

Aquesta llei és aplicable a les activitats comercials i a la prestació de serveis que regula, duts a terme dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Aquesta llei és aplicable de manera supletòria a les activitats comercials i a la prestació de serveis que ja es troben subjectes a controls o regulacions específics.

Les facultats i els drets que contravinguin a les disposicions d’aquesta llei en cap cas no es poden considerar adquirits per silenci administratiu.

Els titulars de qualsevol activitat comercial o de prestació de serveis que l’exerceixin en l’àmbit territorial de Catalunya han de garantir el compliment de la normativa en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, sanitària, de consum, d’accessibilitat i les corresponents a qualsevol altre àmbit que sigui aplicable a l’activitat específica que desenvolupen, inclosa la normativa d’àmbit municipal, i són responsables del dit compliment.